آیکون منو

اخبار دفتر

بيشتر

دستورالعمل ها


آئین نامه اجرایی ماده 8 تبصره های مواد 4 و 6 قانون هوای پاک 


آئین نامه اجرای ماده 8 قانون هوای پاک 


جبران خسارت ناشی از خشکسالی 


آئین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها  ماده 2 قانون هوای پاک 


مقررات و ضوابط استقرارواحد های تولیدی ، صنعتی و معدنی در راستای ماده 11


آئین نامه اجرای تبصره 3 ماده 16 قانون هوای پاک


آئین نامه اجرای ماده 29 قانون هوای پاک


آئین نامه اجرای ماده 17 قانون هوای پاک 


آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک 


آئین نامه اجرایی ماده 14  قانون هوای پاک  


دستورالعمل مواقع اضطراری آلودگی هوا


دستورالعمل اجرایی وضعیت اضطراری تبصره 3 ماده 3


آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو


آئین نامه از رده خارج کردن خودرو فرسوده
آئین نامه اجرایی نحوه جلوگیری آلودگی صوتی


آئین نامه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

 
اطلاعیه ها
بيشتر
لینک ها
پروژه های مطالعاتی
عنوان پروژه:  تدوین دستورالعمل چگونگی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از سیستم پایش لحظه ای دودکش صنایع
عنوان پروژه:  تعیین هزینه های اجتماعی آلاینده های عمده هوای بخش انرژی کشور (بخش اول نیروگاه های فسیلی)
عنوان پروژه: ارائه روش های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تعیین روش های سازگاری و انطباق با پدیده تغییر اقلیم
اقدامات و برنامه ها
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *