منو
متون عمومی

مناسبت محیط زیستی

ماه

روز

روز جهانی آب

 فروردین

2

روز ملی انس با  طبیعت

فروردین

13

روز زمین پاک

اردیبهشت

2

روز جهانی پرندگان مهاجر

اردیبهشت

13

روز جهانی پرندگان مهاجر

اردبیهشت 

24

روز جهانی تنوع زیستی

خرداد

1

روز جهانی محیط زیست

خرداد

15

روز جهانی مبارزه با بیابان زایی

خرداد

27

روز جهانی جمعیت

تیر

20

روز ملی یوز پلنگ ایرانی

شهریور

9

روز جهانی حفاظت از لایه ازن

شهریور

25

روز جهانی بدون ماشین

شهریور

31

روز ملی کودک و محیط زیست

مهر

16

روز ملی محیط بان

مهر

17

روز جهانی کاهش بلایای طبیعی

مهر

20

روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

آبان

2

روز جهانی کوهستان

آذر

20

روز ملی هوای پاک

دی

29

روز جهانی تالابها

بهمن

13

روز ملی درختکاری

اسفند

15

روز جهانی حفاظت از رودخانه ها

اسفند

23

بيشتر