.
لیست آزمایشگاه معتمد
سال 1398  سال رونق توليد
logo

فهرست آزمايشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست دراستان فارس  تاریخ تنظیم : اسفند 97

رديف

نام آزمايشگاه

وضعيت

نشاني

فاکتورهاي قابل سنجش

1

شرکت آب و فاضلاب شيراز

18/5/98

شيراز, خيابان ملاصدرا, خيابان شهيد نمازي, حوزه معاونت بهره برداري آب و فاضلاب شيراز  تلفاکس: 36471965

 • شیمی:

NO3 ,NO2, NH3 ,TH, ALK ,EC ,CL ,Na, K ,PH, BOD,DO, COD,EC ,TDS , کلسيم و منيزيم،کدورت،دترجنت، سولفات، فسفات،چربی و روغن،کلراید،قلیاییت کل،سختی کل،دما

 • فلزات سنگین: Pb,cd,cu,zn در نمونه های محلول

2

ايمن طب زاگرس

5/10/99

فارس- شيراز - شهرك استقلال - خيابان تلاش- كوچه4 پلاك 38- طبق دوم - كد پستي 57379-71898  تلفن :36202387

 • هوا ثابت(گازهای خروجی دودکش): H2S-NOX-CO-CO2-NO-NO2-O2
 • هواثابت:pm10 . pm 2.5
 • ذرات خروجی دودکش ؛H2S ؛ O2؛ SO2 ؛ CO ؛ NO2
 • صوت:Leq(30 min)-Lmin-Lmax

گازهای خروجی اگزوز خودرو:-NO-NOX-HC-CO-CO2-لامبدا

3

آزمايشگاه آرا زيست پارسيان مهر

(شرکت مهندسين مشاورآبزي پرور)

5/10/99

شيراز فلکه اطلسي روبروي هتل اطلس-کوچه 3-پلاک 11 تلفاكس: 32271456-32271458

 • شیمی: pH- DO-TSS-TDS-COD-BOD-T.Hatdness

کلر آزاد- پتاسیم-سدیم- فسفات-آمونیاک- هدایت الکتریکی- نیتریت- نیترات-کدورت-بی کربنات-کلراید-سولفات-کلسیم منیزیم- دما-شوری- روغن و چربی-قلیاییت- دترجنت-کربنات

 • خاک:-PH درصد رطوبت   درصد کل مواد خنثی شونده  خاک - هدایت الکتریکی -  سدیم - پتاسیم - کربن آلی- بافت خاک- کلراید- بی کربنات- سولفات- کلسیم- منیزیم- درصد اشباع-چگالی حقیقی ذرات خاک
 • بیولوژی:توتال کلیفرم- فکال کلیفرم- باسیلوس سوبتلیس-باسیلوس استئاروترموفیلوس

4

شرکت مهندسي ايمن کيا صنعت

5/10/99

شيراز خيابان فلسطين خيابان معدل غربي-پلاک 216 واحد 1

تلفكس:071-32307435-32357158

 

 • شیمی: PH- DO-TSS-TDS-COD-BOD  -T.Hatdness  و کلر آزاد-پتاسیم- سدیم-منیزیم-کلسیم-فسفات-آمونیاک-کربنات-هدایت الکتریکی- دما-شوری- رنگ- فنل- سولفید- سولفیت- سیانید- فلوراید-قلیائیت-چربی- نیتریت- نیترات- کدورت-دترجنت- کلراید سولفات-بیکربنات
 • فلزات سنگین: در نمونه های جامد و محلول Cu-Fe-Mn-Pb-Zn-Cd-Co-Cr-Ag-Hg
 • ترکیبات نفتی و سموم: Fluoranthene –Phenanthrene –Fluorene- Acenaphthene – Acenaphthylen- Pyren  Pcb 28- Pcb44-Pcb52- PCB 101- PCB 153- PCB 138-PCB180

در نمونه های محلول: بنزن، تولوئن،اتیل بنزن، زایلن

 • خاک: -PH درصد رطوبت   درصد مواد خنثی شونده - هدایت الکتریکی عصاره اشباع -  سدیم - پتاسیم - درصد مواد آلی- بافت خاک- کلراید - سولفات- کلسیم- منیزیم- کربن آلی- درصد اشباع
 • بیولوژی: توتال کلیفرم- فکال کلیفرم- باسیلوس سوبتلیس-باسیلوس استئاروترموفیلوس
 • منابع ثابت: ذرات خروجی دودکش- H2S-NOX-SO2-O2-CO-CO2-NO-NO2-CXHY
 • منابع سیار-گازها و ذرات محیطی:CO -NO2-SO2-O3-PM10-PM2.5 ،  اتیل بنزن زایلن- تولوئن- متازایلن- ارتوزایلن-بنزن
 • صوت:Leq(30 min)-Lmin-Lmax
 • گازهای خروجی از اگزوز خودرو:Co-Co2-No-CxHy-O2-LAMBDA

5

شرکت زاگرس آب شناس فارس

30/5/99

شيراز بلوار ارم ساختمان سازمان آب منطقه اي  تلفاكس: 32251229 32251031

 • شیمی:

نیترات،فسفات، کلراید،قلیائیت، کل(کربناتها و بی کربناتها) ، سولفات،سختی کل،کلسیم، منیزیم،نیتریت ،آمونیاک،کدورت،چربی و روغن، دترجنت، رنگ، پتاسیم ، سدیم ،فلوراید،سیانید، سولفیتTSS,SS ,pH, BOD, COD, ,TDS, ,EC.,DO،

 • بیولوژی:

,T.coliform ,F.coliform

 • خاک:

درصد رطوبت ، درصد اشباع ،بافت خاک،کلراید،سولفات، کلسیم،منیزیم،سدیم،پتاسیم،مواد آلی،
, EC, pH,TNV

 • فلزات سنگین:

Fe,Ni,Ag,Cr,Zn,Cu,Mn,Mo,Pb, در نمونه های محلول و جامد.

6

مجتمع آزمايشگاهي پرهام گستر

25/10/98

1-  شيراز خيابان حر کوچه 1 پلاک 5 

2- شيراز- بلوار آزادي- روبروي پارک شهر کوچه 21

تلفن: 32250657-071 -32251579-071

32275710 و32275711-071

دورنگار:32251579

 • شیمی:
 •  نیتریت ، نیترات، آمونیاک ، چربی، روغن، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربنات ها) ،کلراید، سختی کل، کلسیم ، منیزیم ، سدیم، پتاسیم ،سولفات، هدایت الکتریکی فرمالدئید، سیانید، سولفید، فلوراید ، دترجنت ،کدورت و BOD, COD, TSS,TDS,PH, DO
 • فلزات سنگین:
 •  در نمونه های محلول و جامد Cd,Fe,Co,Zn,Cr,Cu,Ni,Al,Hg
 • خاک:
 •  درصد رطوبت، درصد اشباع ،بافت خاک،پتاسیم، منیزیم،سدیم، چگالی ذرات
 • TNV,EC,PH
 • بیولوژی:
 •  توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس

7

نوین

27/4/98

     کازرون،خیابان دارالسلام،کوچه 8متری طبقه همکف،پلاک 11 ،کدپستی:7319954155

تلفن:

09177215867

فاکس:      0714228324

 • شیمی:
 • سختی کل،قلیاییت کل،کلسیم،منیزیم،فلوراید،سولفید،دما،نیترات،نیتریت،چربی و روغن،EC,PH,COD

8

مدیریت پسماند

14/6/99

شیراز،بلوار استقلال،نبش بلوار بعثت،کدپستی: 7184687788

تلفن:40-36489236

نمابر:36489397

 • شیمی:
 • EC-pH- DO-TSS-TDS-COD-BOD-NH4+ - PO4-3 –CA2+ -Mg 2+ -Na+ -k+ - Cl- -T.Hatdness – - سختی کلسیم – سختی منیزیم- دما
 • خاک:
 • درصد رطوبت –  درصد اشباع- گل اشباع- هدایت الکتریکی عصاره اشباع -  سدیم عصاره اشباع- پتاسیم عصاره اشباع- درصد مواد آلی

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *