.
شرح وظایف و چارت تشکیلاتی محیط زیست طبیعی
اداره محیط زیست طبیعی  

·        رئیس
·        کارشناس موزه و ژنتیک
·        کارشناس حیات وحش 
·        کارشناس حیات وحش 
·        کارشناس مسئول زیستگاهها و امور مناطق
·        کارشناس زیستگاهها 
·        کارشناس زیستگاهها 
·        کارشناس زیستگاهها 
·        کارشناس امور مناطق 
·        کارشناس امور مناطق
·        کارشناس امور مناطق
 
 
 
شرح وظائف  اداره محیط زیست طبیعی

· مشارکت در تهیه طرح های مدیریت جامع وتفضیلی مناطق ، زیستگاههای خشک و بیابانی ، جنگلی ، مرتعی و کوهستانی و مدیریت غارها.
·   بررسی ظرفیت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش جهت اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری معقول.
· بررسی و شناسایی منابع اکولوژیکی موجود دراستان با استفاده از روش های مختلف شناسایی منابع از جمله : آمار برداری ، نمونه برداری ، استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی .
·   نقشه سازی منابع شامل نقشه های : اقلیم ، هیدرولوژی ، شکل زمین ، زمین شناسی ، خاک ،‌پوشش گیاهی ، زیستگاهها و جانوران
· انجام بررسی های بیولوژیکی و اکولوژیکی و بررسی های لازم درباره عادات و رفتار ، تولید مثل و شناسایی گونه های مختلف حیات وحش .
· انجام بررسیهای لازم و جامع در زمینه های شناسایی ، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی جمعیت ، نرخ زادآوری ، بررسی عادات و رفتار ، شرایط زیستی و سایر پارامترهای زیست شناختی گونه های مختلف پستانداران پرندگان /گونه های آبزیان و خزندگان ودوزیستان به منظور مشخص نمودن وضعیت جمعیت گونه های مختلف در استان و نیز اعلام گونه های قابل بهره برداری ، نادر ، در خطر انقراض و گونه های آسیب رسان براساس سرشماری و آمارهای دریافتی از معاونت نظارت و پایش
· انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناسایی عوامل تهدید و کاهش جمعیت پستانداران وحشی پرندگان وحشی /گونه های آبزیان و خزندگان ودوزیستان استان به تفکیک گونه ها و مناطق چهارگانه ( تحت مدیریت)
·   انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور اعلام ممنوعیت و محدودیت های مکانی ، زمانی و گونه ای از منابع حیات وحش استان
·   تجهیز ،ساماندهی ومدیریت موزه تاریخ طبیعی وتنوع زیستی استان.
·   شناسایی و رده بندی ، تبارشناسی و دیرینه شناسی فسیل های مهره دار، بی مهره، گیاهی و نمونه های سنگ و کانی.
·   شناسائی جمعیتهای گیاهی درمعرض تهدید در زمیته های تنوع زیستی وذخائر ژنتیکی استان و اجرای راهکارهای ارائه شده
· همکاری با ستاد در تهیه وآماده سازی مجموعه های مرجع و نمایشگاهی در زمینه رستنیها ( نمونه های هرباریومی ، بذر، چوب ، نمونه های سه بعدی و ...) ، جانوران ( نمونه های اتاله شده ، تاکسیدرمی شده ، الکلی و ...) ، نمونه های سنگ ، کانی ، فسیل های گیاهی و جانوری .همچنین نمونه های بیولوژیک و بانک ژن .
·   همکاری با ستاد در زمینه کنوانسیون های بین المللی و پروتکل ها.
 
 
 
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *