منو
تهدیدات زیست محیطی
تهدیدات و نقاط ضعف زیست محیطی خراسان رضوی
شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست طبیعی استان
 
نقاط ضعف:
1-کم آبی در اکثر نقاط استان
2-بروزخشکسالی های شدید متمادی در 10 سال اخیر در سطح استان
3-کویری بودن نیمی از مساحت استان به دلیل همجواری با کویر مرکزی ایران از یک سو و همجواری با صحرای قره قوم از سوی دیگر
4-کمبود نیروی حفاظتی جهت حفاظت از مناطق تحت مدیریت استان
5-کمبود امکانات حفاظتی از جمله خودرو صحرایی ، اسلحه ، بیسیم و ... جهت نیروهای حفاظتی موجود
6-عدم مدیریت اکوتوریسم در سطح استان
7-وجود زیستگاههای آسیب دیده
     8- وجود دشتهای آسیب دیده
 
تهدیدها:
1-    شکار غیر مجاز
2-    تخریب زیستگاه
3-    چرای بی رویه دام
4-    در خطر انقراض بودن برخی از گونه های جانوری استان از قبیل یوز پلنگ آسیایی ، هوبره ، زنگوله بال ، غاز خاکستری ، اردک بلوطی ، قرقاول بال سفید ، شاهین ، بالابان ، گربه پالاس ، گربه وحشی ، کاراکال،کبک دری
5-    مدیریت غلط چرای دام در مراتع استان
 
 
شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست انسانی استان
 
نقاط ضعف :
1- عدم تحقق اهداف سازمان درامر پایش منابع آبی (سطحی و زیر زمینی)
2-کمبود بازرسین معتمد سازمان جهت نظارت بر طرح مطالعات ارزابی زیست محیطی
3- عدم وجود بانک اطلاعات پایه د رزمینه کمیت و کیفیت و پراکنش صنایع مولد پسماند صنعتی و خطر ناک
4-عدم اجرای دقیق قانون مدیریت پسماندها ووضعیت نابسمان مکانهای دفن زباله در شهر ستانها
5-نظام مطالعات زیست محیطی کامل نیست
 
تهدیدها :
1-پایین افتادن سطح آبهای زیر زمینی ،فرونشست اراضی
2-افزایش بی رویه مصرف آب در صنعت ,کشاورزی و..
3-حضور پدیده خشکسالی
4- هدر رفت آب بعلت فرسودگی خطوط انتقال
5-وجود ابهامات و موازی کاریهای اداری درمدیریت منابع آب
7-عدم تحقق کمیته راهبری و مدیریت منابع آب ( وفق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب ) دراستان
8-عدم تجهیز بیمارستانها به سیستم تصفیه پساب و   تخلیه پساب عفونی به چاه جاذب
9- عدم مدیریت کالها و سر پوشیده کردن و اصلاح بتونی آنها که باعث کاهش نقش آنها درتغذیه آبخوان مشهد میگردد .
10- بالابودن سطح آب زیر زمینی د رمرکز مشهد و احتمال بالای آلودگی آب به پسآب انسانی
11-استفاده از آب شهری جهت آبیاری فضای سبز که به طریق شلنگی میباشد
12-اثربخشی محدوددرکاهش مصرف بنزین ونفت گاز برای حفظ محیط زیست
13-افزایش روند توسعه های صنعتی آلاینده اعم از آب ,هوا ,خاک,صوت ,پسماند و.....
14-عدم وجود فضای مناسب برای نصب زیر ساختهای مخابراتی و استفاده از فضاهای سکونت گاهی و عدم لحاظ حریم ایمنی برای انتن های بی تی اس
15- بالا بودن تراز صوتی در اغلب خیابانهای اصلی حوزه و عدم وجود ضوابط معین شهر سازی در جهت تعدیل این آلودگی
16-آلودگی هوای شهرها در اثر توسعه تردد خودرویی ناشی از افزایش خودروها وگسترش صنایع
17- تبدیل کالبد فضایی شهر های به شهرهای مناسب برای خودرو   با توجه به توسعه و تعریض خیابانها و نبود خطوط ویژه دوچرخه و پیاده روی و..
 18- فزون یافتن کاربرد اتومبیل درشهرها نسبت به وسائط حمل و نقل عمومی و حمل و نقل پایدار
19- عدم تحقق اهداف طرح جامع کاهش آلودگی هوا بالاخص در بحث خودروهای فرسوده
20- وجود میکرو کلیمای محلی در قالب جزیره گرمایی که باعث افزای
21-مصرف انرژی د رمرکز مشهد و اثر تجمعی آن با آلاینده ای موجود میگردد
22- سهم سرانه پایین فضای سبز و کیفیت پایین پارکها و فضای سبز
23- استفاده از نور پردازی نادرست ساختمآنها و سازه های شهری  و الودگی نوری حاصله
24-حضور منابع آلاینده درون سکونتگاه ها اعم از صنعتی ,دامی و... به خارج از محدوده 
25-سکونتگاهی وتهدید بهداشت عمومی خصوصا در شهر های کوچک وجدید
26-افزایش رشد حاشیه نشینی در اثر مهاجرت از روستا به شهروافزایش جمعیت
27-تغییر کاربری اراضی از طبیعی وکشاورزی به سایر کاربریها
28-عدم توجه به ظرفیت برد زیست محیطی در استقرار های سکونتگاهی و صنعتی و...
29- عدم هماهنگی سیاستهای کلان ونهادینه نشدن الزام ارزیابی محیط زیست در پروژه ها
30-کمبود بازرسین معتمد سازمان جهت نظارت بر طرح مطالعات ارزابی زیست محیطی
32-حضور پسماندهای خطرناک اعم از صنعتی وبیمارستانی وعدم مدیریت صحیح آنها
33- عدم وجود بانک اطلاعات پایه د رزمینه کمیت و کیفیت و پراکنش صنایع مولد پسماند صنعتی و خطر ناک
34- عدم وجود ضوابط و استانداردهای بازیافت پسماندهای خطر ناک
 35-عدم نهایی شدن لندفیل پسماند خطر ناک
 36-عدم تجهیز بیمارستانها به وسائل بی خطر سازی
 37-وجود سموم سنواتی د رانبارهای جهاد کشاورزی و عدم وجود بودجه لازم برای امحاء بهداشتی آنها
38- عدم انجام پایش و مونیتورینگ منابع اب و هوا و خاک درمحل زباله گاهها ی استان
39- میزان بالای مصرف سم در استان و لزوم استفاده از سموم و کودهای بیولوژیک
 40- عدم وجود سیستم مکانیزاسیون حمل و نقل زباله به صورت کامل
41-برداشت ناموزون معادن وفعالیتهای کانی غیر فلزی
42-تخریب منابع طبیعی وآلودگی منابع اعم از آب وهو ا و...
شناخت عوامل داخلی و محیطی استان ازمنظرمشارکت مردمی،آموزش همگانی واطلاع رسانی محیط زیست :
 
نقاط ضعف :
1-حمایت وپشتیبانی ناچیز ازتشکلهای غیردولتی زیست محیطی
2-عدم توان سنجی منابع زیست محیطی
3-در حاشیه قرار دادن اعتبارات آموزشی ، غیر شفاف بودن در سیستم توزیع آن
4- عدم ارائه بازخورد به هنگام عملکردها
5- ضعف در ساماندهی ونظام مندی حضور کارشناسان در دوره های آموزشی (بسیاری از دوره ها از دست میرود)
6- عدم دسترسی به اینترنت دربرخی واحدها
7- میزان معلومات رایانه ای
8- تصمیم گیریهای مشارکتی و ارائه پیشنهادات
9- نبود پست سازمانی کارشناس آموزش و روابط عمومی در تشکیلات سازمانی برای واحدهای تابعه    
تهدیدها:.
1-عدم امکان استفاده از رسانه ملی بصورت رایگان
2- ارتباط ناموفق یا ناهماهنگ با خبرنگاران بدلیل عدم همسویی اهداف (آنها درصدد پر رنگ نمودن تیترهای خبری خود و ما درنیز درجهت منافع سازببانی خود )
3-    مستقل عمل نمودن برخی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و دوستداران طبیعت
4-   تفاوت فرهنگی و تنوع سلیقه بعلت گستردگی استان .
5- (تعامل موثر با N.G.O ها یک ضرورت است و فرصت اما در عین حال میتواند یک تهدید جدی هم باشد.)
شناخت عوامل داخلی و محیطی استان ازمنظر قوانین ومقررات ملاک عمل ،بودجه وتشکیلات موجود،منابع مالی ،منابع انسانی
نقاط ضعف:
1-کمبود نیروی انسانی در سطح استان
2-عدم وجود تشکیلات درشهرستانهای جدید التاسیس
3-کمبود خودرووتجهیزات مناسب باتوجه به گستردگی حیطه وظایف
4-پایین بودن سقف پرداختی به پرسنل درمقایسه بادستگاههای اجرایی دیگر.
تهدیدها:
1-گسترش قوانین ضد محیط زیستی از جمله قانون عدم استعلام معادن از محیط زیست
2-جایگاه قانونی نامتناسب
3-نارسایی تشکیلات سازمانی جهت استقرار واحدهای تابعه زیست محیطی در بعضی از مناطق
4-توسعه شتابان سایربخشها و نداشتن امکانات و اعتبار لازم در سطح ملی
5- رشدفزاینده هزینه های جاری ومحدودیت ضوابط بودجه
6-عملیاتی نشدن بودجه هزینه ای