منو
متون عمومی
پستانداران استان خراسان رضوی
 

راسته خارپشتان و حشره خوارانORDER EULIPOTYPHLA


خانواده خارپشتها
FAMILY ERINACEIDAE

Hemiechinus auritus خارپشت گوش بلند-حداقل نگرانی

Paraechinus hypomelas خارپشت برانت-حداقل نگرانی


خانواده حشره خورها
FAMILY SORICIDAE

Sorex minutus حشره خوار کوچک- آسیب پذیر


راسته خفاشها
ORDER CHIROPTERA

خانواده خفاشهای نعل اسبیFAMILY RHINOLOPHIDAE

Rhinolophus blasii خفاش نعل اسبی کوهستانی-حداقل نگرانی

Rhinolophus bharicuocs خفاش نعل اسبی بخارایی-حداقل نگرانی

Rhinolophus ferrumequinum خفاش نعل اسبی بزرگ-حداقل نگرانی


خانواده خفاش های شامگاهی
FAMILY VESPERTILIONIDAE

جنس خفاش های کوچک قهوه ای رنگ JENUS MYOTIS

Myotis blythii خفاش گوش موشی کوچک- حداقل نگرانی

Myotis emarginatus خفاش حنایی-حداقل نگرانی

جنس خفاشهای پی پیس ترل JENUS PIPISRELLUS

Pipistrellus kuhlii خفاش بال سفید-  حداقل نگرانی

Pipistrellus pipistrellus خفاش لب کوتاه- حداقل نگرانی

Pipistrellus savii خفاش دورنگ- حداقل نگرانی

جنس نیکتالوس JENUS NYCTALUS

Eptesicus serotinus خفاش سروتین- حداقل نگرانی

Eptesicus bottae خفاش زرد-  حداقل نگرانی

Otonycteris hemprichii خفاش پیکانی- حداقل نگرانی


راسته جوندگان
ORDER RODENTIA

خانواده سنجابهاFAMILY SCIURIDAE

Spermophilopsis leptodactylus سنجاب ناخن دراز- حداقل نگرانی

Spermophilus fulvus سنجاب زمینی-حداقل نگرانی


خانواده سنجابهاFAMILY GLIRIDAE (Myoxidae)

Dryomys nitedula سنجابک درختی-حداقل نگرانی


خانواده هامسترهای دم درازFAMILY CALMYSCIDAE

Calomyscus elburzensis هامستر دم دراز البرزی- حداقل نگرانی

Calomyscus bailwardi هامستر دم دراز زاگرسی-حداقل نگرانی


خانواده هامسترهای طلایی و ول   FAMILY CRICETIDAE

Cricetulus migratorius هامسترخاکستری-حداقل نگرانی

Microtus arvalis ول معمولی-حداقل نگرانی

Ellobius fuscocapillus ول حفار افغانی-حداقل نگرانی


خانواده موشهاFAMILY MURIDAE

زیر خانواده جربیل هاSUB FAMILY GERBILLINAE

Gerbillus nanus جربیل بلوچی- حداقل نگرانی

Tatera indica جربیل هندی- حداقل نگرانی

Rhombomys opimus جربیل بزرگ-حداقل نگرانی

Meriones crassus جربیل ناخن زرد-حداقل نگرانی

Meriones libycus جرد لیبی-حداقل نگرانی

Meriones meridianus جردنیمروز-حداقل نگرانی

Meriones persicus جردایرانی-حداقل نگرانی


 زیر خانواده موشها SUB FAMILY MURINAE

Mus musculus موش خانگی-حداقل نگرانی

Nesokia indica موش ورامین-حداقل نگرانی

Rattus turkestanicus موش ترکستانی-حداقل نگرانی

 
خانواده دوپا
FAMILY DIPODIDAE

Allactaga elater دوپای کوچک-حداقل نگرانی

Allactaga euphratica دوپای فرات-درشرف تهدید

Jaculus blanfordi دوپای بلانفورد(پامسواکی)-حداقل نگرانی


خانواده تشی ها
FAMILY HYSTRICIDAE

Hystrix indica تشی- حداقل نگرانی


راسته خرگوش ها
ORDER LAGOMORPHA


خانواده خرگوش ها
FAMILY LIPORIDAE

Lepus tolai خرگوش شرقی-حداقل نگرانی


خانواده پایکاها
FAMILY OCHOTONIDAE

Ochotona rufescens پایکا- حداقل نگرانی

راسته گوشتخواران ORDER CARNIVORA

خانواده سگ سانانFAMILY CANIDAE

Canis lupus گرگ- حداقل نگرانی

Canis aureus   شغال-حداقل نگرانی

Vulpes vulpes روباه معمولی-حداقل نگرانی

Vulpes cana شاه روباه-آسیب پذیر


خانواده راسوهاFAMILY MUSTELIDAE

Mustela nivalis راسو-حداقل نگرانی

Vormela peregusna زرده بر(موش هفت رنگ)-آسیب پذیر

Martes foina سمور سنگی-حداقل نگرانی

Meles meles رودک(گورکن)-حداقل نگرانی


خانواده کفتارهاFAMILY HYAENIDAE

Hyaena hyaena کفتار-درشرف تهدید


خانواده گربه سانانFAMILY FELIDAE

Acinonyx jubatus یوزپلنگ آسیایی-آسیب پذیر

Panthera pardus پلنگ- درشرف تهدید

Caracal caracal کاراکال-  حداقل نگرانی

Felis chaus گربه جنگلی- حداقل نگرانی

Felis margarita گربه شنی- درشرف تهدید

Felis silvestris گربه وحشی-حداقل نگرانی

Lynx lynx سیاه گوش- حداقل نگرانی

Otocolobus manul گربه پالاس-درشرف تهدید


راسته فردسمان ORDER PERISSODACTYLA

خانواده اسب و الاغFAMILY EQUIDAE

Equus hemionus گورایرانی- درمعرض خطرانقراض

 

راسته زوج سمان ORDER ARYIODACTYLA

خانواده خوک هاFAMILY SUIDAE

Sus scrofa گراز-حداقل نگرانی


خانواده گاوسانان FAMILY BOVIDAE

Gazella subgutturosa آهو- آسیب پذیر

Gazella bennettii جبیر-آسیب پذیر

Capra aegagrus پازن(کل وبز) آسیب پذیر- آسیب پذیر

Ovis orientalis گوسفند وحشی(قوچ ومیش)-آسیب پذیر

تعدادگونه های آسیب پذیر: حشره خوارکوچک، شاه روباه، زره بر، آهو،جبیر، پازن، گوسفند وحشی ( 7گونه)

تعداد گونه های درشرف تهدید: دوپای فرات، کفتار، گربه شنی، پلنگ، یوزپلنگ، گربه وحشی ( 6گونه)

تعدادگونه های در معرض انقراض: گورخر ایرانی( 1گونه)