.
تهدیدات زیست محیطی

 
 •  بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی و کسری مخازن 
 •  پایین آمدن کیفیت منابع آبی و زیر زمینی در بر خی از دشتهای استان  
 •  تهدید کیفیت منابع آب از طریق پساب تولیدی شهرها و صنایع
 •  عدم استقرار مدیریت یک پارچه منابع آب 
 •  فقدان جایگاه آمایش سرزمین در برنامه های توسعه استان 
 •  عدم رعایت حق آبه اکوسیستمی و سازگاری پروژه های آبی با پایداری تنوع زیستی
 •  بهره برداری سنتی از منابع آب بویژه در بخش کشاورزی و راند مان پایین آن
 •  چرای بی رویه دام ، شکار غیرمجاز ، نابودی پوشش گیاهی ، تبدیل اراضی و تغییر کار بریها ، بهره برداری غیراصولی از معادن عمده ترین عوامل تخلیه زیستگاهها و نابودی منابع زیستی منطقه محسوب میشود .
 •  عدم تصویب و ارتقا مناطق حفاظت شده استان تا متوسط کشوری و جهانی
 •  عدم پشتوانه قانونی و اجرایی موثر برای اعمال ضوابط زیست محیطی و وجود قوانین موازی و بعضاً متناقض در بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی
 •  عدم محاسبه و توجه به ارزش اقتصادی واقعی منابع زیست محیطی در انجام فعالیتهای اقتصادی و عمرانی کوتاه مدت و زود بازده 
 •  فرسایش خاک سطحی بطور گسترده و بیش از میانگین منطقه
 •  وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و ایجاد شوره زارهای گسترده به جای یک اکوسیستم پویا
 •  وجود خودروهای غیرمنطبق با استانداردهای جهانی در ناوگان حمل و نقل
 •  استقرار نامناسب صنایع دارای پتانسیل آلایندگی در سطح استان
 •  تخلیه گسترده فاضلابهای شهری و صنعتی به رودخانه ها بدون رعایت استاندارد های مربوطه
 •  تشدید آلودگی منابع آبی استان بدلیل بهره برداری بیش از حد و عدم رعایت حق آبه اکوسیستم و ظرفیت خود پالای محیط
 •  وجود هفت دشت ممنوعه با ذخایر آبی بحرانی 
 •  بالا بودن جمعیت نسبی استان نسبت به متوسط کشوری 
 •  مدیریت پسماندهای خانگی و اغلب صنایع بطور سنتی و غیر مکانیزه
 •  جمع آوری و حمل ونقل زباله بصورت سنتی و نیمه مکانیزه وعدم برخورداری از کارایی کافی 
 •  دفع فاضلابهای شهری به صورت غیر اصولی ( آبهای سطحی و یا چاه جاذب ) و سنتی .
 •  کمبود نیروی انسانی متخصص دخیل در مسائل زیست محیطی از لحاظ کمی وکیفی ( درون سازمانی و برون سازمانی)
 •  عدم انجام صحیح الزامات زیست محیطی از طرف صنایع بزرگ استان
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *