.
شماره تماس

اداره محیط زیست

رئیس واحد

تلفن مستقیم

فکس

شاهرود

علی اکبر قربانلو

32222048

32222047

دامغان

فرامرز اسفندیاری

35225303

35228302

گرمسار

حبیب داپرنیان

34220968

34220968

پارک ملی کویر

رضا شاه حسینی مقدم

34236660

34236660

پارک ملی توران

احمد رادمان

32673955

32673752

مهدیشهر

عباس زارع وناجمی

33624090

-

افتر

محمد قندالی

33614463

33612023

میامی

مهدی یحیائی

32624250

-

آرادان

جواد شاه حسینی

34545149

-

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *