\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 6-چگونه یک نمونه هرباریومی تهیه می شود؟
برای تهیه یک نمونه هرباریومی نیاز به طی مراحل جمع آوری ، شناسایی و رده بندی آن گیاه می باشد که بطور مختصر می بایست موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:
-         گیاه جمع آوری شده باید کامل باشد یعنی دارای اجزای رویشی و زایشی بوده و کاملاً سالم و بدون بیماری باشد .
-         ویژگی های گیاه و زیستگاه آن در هنگام جمع آوری یادداشت گردد.
-         گیاه جمع آوری شده با توجه به نوع گیاه باید با دقت خشک و پرس گردد.
-         تنظیم و الصاق گیاه خشک شده و لیبل حاوی مشخصات گیاه و زیستگاه آن بر روی مقوای هرباریومی پس از خشک شدن کامل آن.
-         شناسایی و نامگذاری گیاه آماده شده با استفاده از منابع علمی و دستگاههای شناسایی .
-         ثبت مشخصات نمونه شناسایی شده در بانک اطلاعاتی.
-         انتقال و نگهداری نمونه شناسایی شده در شرایط خاص و در کمدهای هرباریومی بر اساس سیستم رده بندی موجود در آن هرباریوم.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط