\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 3-هرباریوم موزه تاریخ طبیعی چه وظایفی را بر عهده دارد ؟
بخش تحقیقات رستنیهای دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی یا به عبارتی هرباریوم این دفتر، تنها بخش تخصصی گیاه شناسی در کل سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. عمده ترین وظایف این بخش عبارتند از:
 ـ ایجاد مجموعه ای پویا از رستنیهای منا طق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر رویشگاههای ارزشمند
 ـ ارایه مجموعه ای استاندارد جهت تعیین نام علمی دقیق گیاهان
ـ ارایه اطلاعات در مورد یک آرایه خاص شامل اطلاعات رویشگاهی، دامنه پراکنش، وضعیت بوم شناسی[1] و ...
 - انجام مطالعات تکمیلی در زمینه شناسایی دقیق رستنیها، نظیر مطالعات بیوسیستماتیک، تکوین، ژنتیک و ...
 ـ وجود یک منبع اطلاعاتی جهت آموزش به دانشجویان در زمینه تاکسونومی[2] گیاهان و سایر زمینه های مرتبط با علوم گیاهی
 ـ فراهم نمودن اطلاعات و نمونه جهت انجام سایر تحقیقات علوم زیستی، بعنوان مثال، در اختیار گذاشتن نمونه کوچکی از برگ، میوه و ... جهت انجام مطالعات ریخت شناسی[3] و تجزیه شیمیایی، و نیز در اختیار گذاشتن سایر اجزای گیاهان به منظور مطالعات گرده شناسی[4] ، سلول شناسی[5] ، هسته شناسی[6] و...


[1] - Ecological statue
[2] - Taxonomy
[3] - Morphology
[4] - Polinology
[5] - Cytology
[6] - Caryology
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط