\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
دوشنبه 3 مهر 1391 5-آیا حشرات قادر به تولیدا صدا هستند ؟
بله- بعضی از حشرات مانند ملخ ها ، جیرجیرک ها و زنجره ها قادر به تولید اصواتی هستند که توسط آن با یکدیگر ارتبا ط برقرار کرده و قلمرو خود را تعیین می کنند. در این میان فقط جنس نر قادر به تولید صدا است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
اخبار مرتبط