\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسشهاي متداول
1-علم دیرینه شناسی چیست ؟
  • 1391/7/3 دوشنبه
    1-علم دیرینه شناسی چیست ؟
2-فسیل یا سنگواره چیست؟
3-انواع فسیل را نام ببرید:
4-بخش دیرینه شناسی سازمان حفاظت محیط زیست در چه زمانی و در کدام دفتر رسمآ راه اندازی شد ؟
5-عمده ترین وظایف بخش دیرینه شناسی چیست ؟
  • 1391/7/3 دوشنبه
    5-عمده ترین وظایف بخش دیرینه شناسی چیست ؟
6-قدمت نمونه های فسیل و سنگ و کانی موزه تاریخ طبیعی چه قدر میباشد ؟
7-قدمت جمع آوری نمونه های فسیل سنگ و کانی موزه تاریخ طبیعی چه قدر میباشد ؟
8-زمین شناسی ( Geology) چیست؟
10-فرآیندهای زمین ساختی را نالم ببرید
11- هوازدگی چیست ؟
  • 1391/7/3 دوشنبه
    11- هوازدگی چیست ؟
12- زمین شناسان از چه روشی سن زمین را تخمین زده اند ؟
1
اخبار مرتبط