كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مناقصات و مزایدات
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول

اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام درنظرداردازطریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.
ردیف
شرح عملیات
مدت اجرای کار
مبلغ تضمین شرکت درمناقصه(ریال)
1
اجرای فضاسازی داخلی موزه برابراسنادومدارک مناقصه
2ماه
000/000/38ریال
 
محل اجرا: موزه تاریخ طبیعی وتنوع زیستی درچغاسبزایلام
مهلت دریافت اسنادمناقصه: ازتاریخ درج آگهی لغایت 26/9/92 (پایان وقت اداری)
محل تحویل اسناداولیه مناقصه: حراست اداره کل حفاظت محیط زیست
آخرین مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ30/9/92
تاریخ بررسی پیشنهادات: ساعت 14روز یکشنبه مورخ1/10/92
تلفن تماس: 3338286_0841
هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه خواهدبود.
ضمانت شرکت درمناقصه،ضمانتنامه معتبربانکی می باشد.


اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831