كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ایستگاههای سنجش و پایش
ایستگاههای سنجش وپایش
 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوا اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام
 
1-  ایستگاه سنجش گازهای محیطی شهر ایلام واقع در اداره کل استان با قابلیت اندازه گیری گازهای Nox ، So2، O3، HcوCo ( راه اندازی در سال 1386)
2-  ایستگاه سنجش ذرات شهر ایلام با قابلیت اندازه گیری گردوغبار PM10،PM2.5 وPM1  (راه اندازی سال 1390
3-  ایستگاه سنجش ذرات شهر مهران با قابلیت اندازه گیری گردوغبار PM10،PM2.5 وPM1  (راه اندازی سال 1391
4-  ایستگاه سنجش ذرات شهر ایوان با قابلیت اندازه گیری گردوغبار PM10،PM2.5 وPM1  (راه اندازی سال 1391
5-  ایستگاه سنجش ذرات شهر دهلران با قابلیت اندازه گیری گردوغبار PM10،PM2.5 وPM1  (راه اندازی سال 1391

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831