كوچك يا بزرگ كردن بخش :.خدمات الکترونیک


«راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام »
جهت استفاده از خدمات روی آنها کلیک کرده و فرم را پر نمایید


ارتباط با مدیر کل

پیگیری ارتباط با مدیر کل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرح شکایت

پیگیری شکایات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درخواست آموزش مدارس 

پیگیری درخواست آموزش مدارس 

 

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831