ارتباط با ما


نشانی : رشت خیابان رسالت -اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان

کد پستی :4185713159

تلفن : 7-33824626 013   

فکس : 33828095 013

آدرس اینترنتی : http://gilan.doe.ir 
 
پست الکترونیکی: publicrelations.gilan@doe.ir


سامانه پیام کوتاه :
3000590690

سامانه ارتباط مردمی  :1540