كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ارتباط با ما
ارتباط با ما

آدرس اداره کل :

ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام  

کد پستی :  6931993119

تلفن :  33338286  - 33332286  -  3331804         نمابر :  33337831   

پست الکترونیک : 
ilam@doe.ir

آدرس پورتال   :
  
http://ilam.doe.ir

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831