آیکون منو
موضوعات تخصصی

اخبار دفتر

دستورالعمل ها

ROPME List of Approved Oil Spill Chemicals
راهنماي استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی

استاندارد ها و شاخص ها

کیفیت آب، انتخاب بوم ها برای واکنش به نشت نفت، راهنما
کیفیت آب، استفاده از مواد شیمیایی به منظور پاکسازی خط ساحلی، ملاحظات محیط زیستی و عملیاتی، راهنما
کیفیت آب، پاک سازی انواع زیستگاه ها و خطوط ساحلی آغشته به نفت، راهنما
معرفی دفتر
لینک ها
پروژه های مطالعاتی
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال