متون عمومي
خدمات الکترونیک

  شناسنامه خدمات الکترونیکی

....................................................................

 

 اتوماسیون اداری

 

 پیگیری نامه های اداری بر اساس کد رهگیری


....................................................................
 

  فرم شکایات
 

  پیگیری شکایات بر اساس کد رهگیری
 

  لیست شکایات مردمی

....................................................................

  فرم سمن های زیست محیطی


....................................................................

  فرم مجوز شکار

....................................................................
 

  فرم ارتباط با سازمان
 

  پیگیری ارتباط با سازمان بر اساس کد رهگیری

....................................................................

 فرم ثبت نام محققین و متخصصین

....................................................................


  کتابخانه


....................................................................
 

  فیش حقوقی کارمندان


....................................................................

  فرم درخواست احداث باغ وحش
 

....................................................................
 

  بانک ایده های زیست محیطی
 

....................................................................

 

  درخواست خسارت توسط حیات وحش....................................................................
 

  درخواست دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد

بيشتر